UE

Informacja o projekcie: Agregator usług lokalnych (marketplace), udostępniający interfejs konwersacyjny (chatbot) do zamawiania usług przez komunikatory.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynkach docelowych poprzez zwiększenie zastosowania innowacji; zwiększenie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w firmie; wdrożenie wyników prac B+R będących efektem współpracy z innymi firmami; dotarcie do nowych grup docelowych; rozpoczęcie działalności eksportowej; wejście na nowe rynki zbytu; wzrost przychodów i zysków z działalności gospodarczej (efekt wdrożenia usługi); wzrost prestiżu firmy.

Planowane efekty: Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, Zastosowanie elektronicznej wymiana danych, Pozytywna realizacja polityk horyzontalnych, W prowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie, Wejście na nowe rynki zbytu, Projekt jest efektem współprac w zakresie badań B+R z innym przedsiębiorstwem, Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, Poprawa produktywności i efektywności (zmiana jakościowa) firmy poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania TIK we wprowadzanym nowym procesie biznesowy, Zwiększenie obrotów, zyskowności i stabilności firmy, Wpływ na rozwój branży.

Wartość projektu: 985 206,50 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 446 530,00 PLN.
Zapytanie ofertowe nr 1/3.3/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy dokumentacji systemu i oprogramowania w ramach projektu "Agregator usług lokalnych (marketplace), udostępniający interfejs konwersacyjny (chatbot) do zamawiania usług przez komunikatory" rekomendowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.03.03.00-24-093F/16-001: Pobierz zapytanie ofertowe.

Aktualizacja 21.09.2017: Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.10.2017.
Aktualizacja 23.10.2017: Informujemy o wyborze oferty złożonej przez Esensive sp. z o.o.